Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clannish /'klæni∫/  

  • Tính từ
    có óc bè đảng

    * Các từ tương tự:
    clannishly, clannishness