Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clannishness /'klæni∫nis/  

  • Danh từ
    óc bè đảng