Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clannishly /'klæni∫li/  

  • Phó từ
    với óc bè đảng