Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inimical /i'nimikl/  

 • Tính từ
  (thường vị ngữ)
  (+ to) không thân thiện, thù địch
  countries that are inimical to us
  những nước thù địch với ta
  làm tổn hại đến
  những hành động làm tổn hại đến quan hệ hữu nghị giữa các nước

  * Các từ tương tự:
  inimicality, inimically