Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không chia sẻ với (nỗi vui, buồn...)