Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incompatible /,iŋkəm'pætəble/  

  • Tính từ
    không tương hợp, kỵ nhau
    không hợp nhau, xung khắc nhau

    * Các từ tương tự:
    incompatibleness