Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irreconcilable /'irekənsailəbl/ /i,rekən'sailəbl/  

 • Tính từ
  không thể hòa giải được
  we can never agree – our views are irreconcilable
  chúng tôi không bao giờ nhất trí với nhau được, quan điểm của chúng tôi không thể hòa giải được

  * Các từ tương tự:
  irreconcilableness