Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irreconcilableness /irekənsailə'biliti/  

  • Danh từ
    sự không thể hoà giải được
    sự không thể hoà hợp với nhau được, sự không thể đồng ý với nhau được, sự không thể nhân nhượng nhau được