Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antipathetic /,æntipə'θetik/  

  • Tính từ
    (+ to, towards)
    có ác cảm

    * Các từ tương tự:
    antipathetical, antipathetically