Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antipathetical /æntipə'θetik/  

  • Tính từ
    có ác cảm, gây ác cảm

    * Các từ tương tự:
    antipathetically