Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chống lại; phản đối
  she seems very much opposed to your going abroad
  chị ta có vẻ phản đối rất dữ việc anh đi ra nước ngoài
  as opposed to
  trái với; đâu có phải là
  I am here on business as opposed to a holiday
  tôi ở đây có công việc, đâu có phải là đi nghỉ