Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antithetic /,ænti'θetik/  

  • Tính từ
    đối lập
    đối ngữ

    * Các từ tương tự:
    antithetical, antithetically