Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Giới từ
  trừ, trừ ra
  barring accidentswe should arrive on time
  trừ trường hợp gặp tai nạn, chúng tôi sẽ đến đúng giờ

  * Các từ tương tự:
  barring-out