Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aristocratic /,æristə'krætik/  /ə,ristə'krætik/

  • Tính từ
    quý tộc

    * Các từ tương tự:
    aristocratical, aristocratically