Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unequalize /'ʌn'i:kwəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    không làm bằng, không làm ngang
    không gỡ hoà (bóng đá...)