Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

opinionated /ə'piniəneitid/  

 • Tính từ
  (cách viết khác self-opinionated)
  bảo thủ ý kiến; ngoan cố
  he is the most opinionated man I know
  anh ta là người ngoan cố nhất mà tôi biết

  * Các từ tương tự:
  opinionatedness