Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  gánh nặng (nghĩa đen, nghĩa bóng)
  bear (carryshouldera heavy burden
  mang vác một vật nặng
  his invalid father is becoming a burden to him
  ông bố tàn phế đang trở thành gánh nặng cho nó
  gánh nặng của thuế khóa cao đối với người nộp thuế
  (số ít) sức chở, trọng tải (của tàu thuyền)
  the burden of something
  ý chính (trong một bài nói, bài báo…)
  the burden of his argument was that
  ý chính trong lý lẽ của anh ta là
  Động từ
  (+ with) chất nặng đề lên, đè nặng lên
  công nghiệp bị thuế má chồng chất nặng nề

  * Các từ tương tự:
  burden of proof, burdensome, burdensomely, burdensomeness