Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

millstone /'milstəʊn/  

 • Danh từ
  thớt cối xay
  a millstone round one's (somebody's) neck
  gánh nặng; trách nhiệm nặng nề; đá đeo vào cổ
  my debts were like a millstone round my neck
  nợ nần của tôi chồng chất khác nào đá đeo vào cổ