Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

burden of proof /,bɜ:dnɔvpru:f/  

  • the burden of proof
    nghĩa vụ (trách nhiệm) chứng minh điều mình nói là đúng sự thật