Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

albatross /'ælbətrɒs/  /'ælbətrɔ:s/

  • Danh từ
    (động vật)
    chim hải âu lớn