Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prosperous /'prɒspərəs/  

 • Tính từ
  thịnh vượng, phát đạt, phồn vinh
  a prosperous industry
  một ngành công nghiệp phát đạt
  a prosperous country
  một miền phồn vinh

  * Các từ tương tự:
  prosperously, prosperousness