Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clover /'kləʊvə[r]/  

 • Danh từ
  (thực vật)
  cỏ ba lá
  four-leaf clover
  cỏ bốn lá
  in clover
  sống an nhàn, giàu có

  * Các từ tương tự:
  clover-leaf, cloverleaf antenna