Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier;-iest) (cũ, khẩu ngữ)
    lịch sự, sang trọng