Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (khẩu ngữ)
    đổi mới bề mặt; tân trang
    revamp a study
    tân trang thư phòng