Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trả lại, hoàn lại
  restore stolen jewels to the showroom
  trả lại các đồ nữ trang bị ấy cắp cho phòng triển lãm
  để lại chỗ cũ, đặt lại vào chức vị cũ; phục hồi, khôi phục
  ông ta đặt cuốn từ điển trở lại trên giá sách
  restore an officer to his command
  phục hồi chức vị chỉ huy cho một viên sĩ quan
  khôi phục lòng tin của ai
  thủ lĩnh bị hạ bệ đã được phục quyền
  phục hồi những truyền thống cũ
  phục chế, phục nguyên
  restore an oil painting
  phục nguyên một bức tranh sơn dầu

  * Các từ tương tự:
  restorer