Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    sửa sang, sửa (một bức ảnh, một bức tranh…)

    * Các từ tương tự:
    retoucher