Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm cho khỏe khoắn; làm tỉnh người
  refresh oneself with a cup of tea
  uống chén trà cho tỉnh người
  sau giấc ngủ, chị ta thấy khỏe khoắn lên
  refresh one's (somebody's) memory about something (somebody)
  tra sổ ghi chép mà nhớ lại (làm ai nhớ lại) việc gì (người nào)

  * Các từ tương tự:
  refresher, refresher course, refreshing, refreshingly, refreshment, refreshment room