Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resuscitate /ri'sʌsiteit/  

  • Động từ
    làm tỉnh lại
    resuscitate a drowned man
    làm tỉnh lại một người chết đuối
    làm cho rõ nét lại; làm cho được chuộng lại