Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

refreshment room /ri'freʃməntrum/  

  • Danh từ
    phòng ăn uống; phòng giải khát (ở nhà ga)