Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm cho mới ra, làm cho tươi mát
  a good clean will really freshen [upthe house
  lau chùi sạch sẽ làm cho căn nhà trông mới ra
  mạnh thêm và rét hơn (gió)
  pha thêm rượu
  can I freshen your drink?
  tôi có thể pha thêm rượu vào thức uống của anh chứ?
  freshen [oneself] up
  tắm rửa thay quần áo (sau một cuộc đi dài ngày, hoặc trước một cuộc họp…)

  * Các từ tương tự:
  freshener