Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

refreshingly /ri'fre∫iŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] thích thú