Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hồi phục, hồi tỉnh
  anh ta lả đi nhưng không khí trong lành đã làm anh nhanh chóng hồi tỉnh
  phục hồi
  revive old practices
  phục hồi những thói quen cũ
  efforts to revive the miniskirt
  những cố gắng nhằm phục hồi váy ngắn
  diễn lại (một vở...đã thôi diễn một thời gian)
  revive a 1930's musical
  diễn lại một vở ca vũ nhạc kịch của những năm 1930

  * Các từ tương tự:
  reviver