Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reinstate /ri:in'steit/  

 • Động từ
  phục hồi (ai vào chức vụ cũ)
  reinstate somebody in the post of manager (as manager)
  phục hồi chức vụ giám đốc cho ai

  * Các từ tương tự:
  reinstatement