Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

restorer /ri'stɔ:rə[r]/  

 • Danh từ
  người phục chế, người phục nguyên
  he is a picture restorer
  ông ta là một người phục nguyên tranh
  chất phục hồi, chất khôi phục
  một chai thuốc phục hồi tóc (làm tóc mọc lại)