Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reconstruct /ri:kən'strʌkt/  

 • Động từ
  xây dựng lại
  reconstruct a ruined abbey
  xây dựng lại một tu việc đã đổ nát
  dựng lại, diễn lại
  reconstruct a murder
  dựng lại một vụ giết người

  * Các từ tương tự:
  reconstruction, reconstructive