Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rejuvenate /ri'dʒu:vəneit/  

  • Động từ
    làm trẻ lại (chủ yếu ở dạng bị động)
    cảm thấy trẻ lại sau kỳ nghỉ