Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recharge /ri:'t∫ɑ:dʒ/  

 • Động từ
  nạp lại (súng, bình ắc quy…)
  recharge one's batteries
  (khẩu ngữ)
  nghỉ một thời gian để lấy lại sức

  * Các từ tương tự:
  rechargeable