Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reformatory /rɪˈfoɚməˌtori/  /Brit rɪˈfːmətri/

  • noun
    plural -ries
    [count] US old-fashioned :reform school