Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reformative /ri'fɔ:mətiv/  

  • Tính từ
    để cải cách, để cải tạo