Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ, Danh từ
    như retread

    * Các từ tương tự:
    remoulding