Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retread /,ri:'tred/  

 • Động từ
  (cũng remould, (Mỹ), remold, recap )
  đắp lại (lốp xe)
  Danh từ
  (cũng remould (Mỹ) remold, recap)
  lốp xe đắp lại

  * Các từ tương tự:
  retreader