Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (remade)
  làm lại (một bộ phim…)
  Danh từ
  vật làm lại
  produce a remake of the 1932 orginal
  làm lại nguyên bản năm 1932