Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    soạn lại cách diễn tả, sửa lại lời
    reword a telegram to save money
    sửa lại lời một bức điện cho tiết kiệm tiền hơn