Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    soạn lại (bản nhạc, bài viết, dưới một hình thức mới)