Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    thay đổi quan điểm, thay đổi thái độ

    * Các từ tương tự:
    reorientation