Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

variation /,veəri'ei∫n/  

 • Danh từ
  sự thay đổi, sự biến đổi
  a variation in colour
  sự biến đổi về màu
  variation in public opinion
  sự thay đổi ý kiến trong dư luận
  biến dạng, biến thể
  (âm nhạc) biến tấu
  (toán học, vật lý học) sự biến thiên; biến thiên
  (sinh vật học) biến dị

  * Các từ tương tự:
  variational