Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đa dạng
    a wide diversity of opinions
    tình trạng ý kiến rất đa dạng