Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

multiplicity /,mʌlti'plisəti/  

  • Danh từ
    multiplicity of something
    vô số
    a computer with a multiplicity of uses
    một máy điện toán với vô số công dụng (máy điện toán đa năng)