Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mutant /'mju:tənt/  

 • Danh từ
  (sinh vật)
  cá thể đột biến
  Tính từ
  (sinh vật)
  đột biến