Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transfigure /træns'figə[r]/  /træns'figiər/

  • Động từ
    tôn lên, làm rạng rỡ lên
    mặt nàng rạng rỡ lên vì hạnh phúc